MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

Hợp đồng thuê tàu chuyến song ngữ Việt Trung, Việt Anh

HĐVC NÔNG SẢN

Mẫu hợp đồng thuê tàu chuyến bằng tiếng Việt

# tải hợp đồng thuê tàu 

HĐVC THEP TAM

Mẫu hợp đồng thuê tàu chuyến song ngữ Việt- Anh

# tải hợp đồng thuê tàu 

Mẫu hợp đồng thuê tàu chuyến song ngữ Việt- Trung

# tải hợp đồng thuê tàu 

mau hop dong GENCON fill.pdf

Mẫu hợp đồng thuê tàu chuyến  bằng tiếng Anh

# tải hợp đồng thuê tàu 

Các điều khoản chính trong hợp đồng thuê tàu nội địa cần hiểu rõ:

ĐIỀU 1: PHƯƠNG TIỆN, HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN, CƯỚC VẬN CHUYỂN

ĐIỀU 2: CẢNG XẾP/ DỠ HÀNG, THỜI GIAN LÀM HÀNG

- Ngày tính theo ngày 24 giờ liên tục, ngày làm việc thời tiết tốt, kể cả ngày lễ và Chủ nhật.

ĐIỀU 3: GIAO, NHẬN HÀNG HÓA

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

4.1Trách nhiêm của bên A:

4.2Trách nhiệm của bên B:

ĐIỀU 05: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

ĐIỀU 06: ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT CHUNG